icon

[Frantz Image] EU 130

Parthenon Frieze, East, E IV 24, Hermes, detail ... Alison Frantz ... Detail ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 129

Parthenon Frieze, East, E IV 25, 26, 27, Dionysus, Demeter and Ares ... Alison Frantz ... Full frontal For E IV 23, 24, 25, 26, 27 on same photo see EU 119 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 131

Parthenon Frieze, East, E IV 25, Dionysus, detail ... Alison Frantz ... Detail ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 132

Parthenon Frieze, East, E IV 25, Dionysus, detail ... Alison Frantz ... Detail ... Unknown 1962

[Frantz Image] EU 234

Parthenon Frieze, East, E IV 26, Demeter, detail ... Alison Frantz ... Detail 2 negatives ... Unknown 1962

[Frantz Image] EU 233

Parthenon Frieze, East, E IV 27, Ares, detail ... Alison Frantz ... Detail ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 133

Parthenon Frieze, East, E V 28, 29, 30, 31, Iris, Hera and Zeus ... Alison Frantz ... Full frontal ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 134

Parthenon Frieze, East, E V 28, 29, 30, Iris, Hera and Zeus ... Alison Frantz ... Detail ... Unknown 1962