icon

[Frantz Image] EU 175

Parthenon Frieze, North, N XXXVIII, 117, 118, detail of riders ... Alison Frantz ... Detail N XLIII 119, 120, see Jenkins, 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 176

Parthenon Frieze, North, N XXXVIII 117, 118, detail of riders ... Alison Frantz ... Detail N XLIII 119, 120, see Jenkins, 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 177

Parthenon Frieze, North, N XXXVIII 116, 117, 118, detail of riders and horses ... Alison Frantz ... Detail N XLIII 118, 119, 120, see Jenkins 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 178

Parthenon Frieze, North, N XXXIX 120, 121,122, riders ... Alison Frantz ... Full frontal N XLIV 122, 123, 124, see Jenkins 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 179

Parthenon Frieze, North, N XXXIX 120, detail of rider and horses ... Alison Frantz ... Detail N XLIV 122, se Jenkins 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 180

Parthenon Frieze, North, N XXXIX 121, detail of rider and horse ... Alison Frantz ... Detail N XLIV 123, see Jenkins, 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 181

Parthenon Frieze, North, N XL 123, 124, 125, riders ... Alison Frantz ... Full frontal N XLV 125, 126, 127, see Jenkins 1994 ... Unknown 1962

icon

[Frantz Image] EU 182

Parthenon Frieze, North, N XLI 126, 127, 128, 129, riders ... Alison Frantz ... Full frontal N XLVI 128, 129, 130, 131, see Jenkins, 1994 ... Unknown 1962